ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พระอาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เยี่ยมโรงพยาบาล

วันที่ 2 ก.พ. 2559 พระมหานายก  พระศรีวิสุทธิกวี พระอาจารย์ ดร.วิเชตร  กุศลจิตโต เยี่ยม รพ.ขุนยวม

มอบพระผงไพรีพินาศ จำนวน 2,000 องค์ มอบผ้าห่ม จำนวน 250 ผืน และเยี่ยมพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้คณะอำเภอขุนยวม มอบผ้าห่มคณะสงฆ์อำเภอขุนยวม จำนวน 250 ผืน

ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 2 ก.พ. 2559 นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์ธำรง  สมบูรณ์ตนนท์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1

มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการทำงาน...

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดย สพธอ.

          ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ ส่งเสริมและสนับสนุนทานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ.จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษ ประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปีนั้นๆโดยในปีนี้จะเป็นการ สำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3หรือ 4ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร

 

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้มีการเข้ามาร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์  http://www.etda.or.th/internetserprofile2016  

และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

“ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า”

“เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 อำเภอขุนยวม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ณ วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

งานคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลขุนยวม ได้ประกาศเกียรติคุณ จากนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิคนพิการ(การส่งเสริมการมีบัตรคนพิการ)ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในปีงบประมาณ 2558 เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558..

พระผู้มีพระคุณ

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอแสดงความอาลัยและกราบระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่หลวงพ่อ ได้บริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน TOYOTA  HIAC มูลค่า 780,000.00 บาท

 

ให้กับโรงพยาบาลขุนยวม เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2543 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเป็นการช่วยชีวิตหรือไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันรถยังใช้งานได้ ระยะทางรถวิ่ง 384,041  กิโลเมตร นับว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวอำเภอขุนยวมและชาวอำเภอใกล้เคียง...

ชมรมจริยธรรมฯทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 ชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้จัดกิจกรรมทำบัญตักบาตร ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยประจำเดือน มกราคม 2558

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557  คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)  1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์ 2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา 3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 ในโอกาสมาเยี่ยมครั้งนี้ ชาวโรงพยาบาลขุนยวมประทับใจ ในคำชื่นชม ว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาตามกระบวนการคุณภาพถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Goal) และสามารถเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ทำหัตถาการที่ รพช.ระดับเดียวกันทำไม่ได้และคำแนะนำโอกาสพัฒนาที่เราจะนำไปปฎิบัติ ตามหลักการ 3 Pต่อไป ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่เสียสละเวลาในการมาเยี่ยมครั้งนี้...

โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

     โรงพยาบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพ

1.  รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

2  อาจารย์อำพัน  วิมลวัฒนา

3. อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

 

ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป โรงพยาบาลขุนยวม

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 เวลา09.00 น. ได้ฤกษ์พิธีลงเสาเอกอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และพระรูปสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม

งบประมาณก่อสร้าง จากกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม   ขอเชิญชวนพี่น้องชาว CUP ขุนยวม นำวัตถุมงคล บรรจุฐานเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน..

และขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบกองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ ในโอกาสนี้ด้วย..

ต้อนรับการเยี่ยมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สหภาพเมียนมาร์

วันที่ 30 มิถุนายน  2557 โรงพยาบาลขุนยวม  ได้ต้อนรับและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจากผู้บริหารประเทศเมียนมาร์

 Dr.Min Than Nyunt อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,Dr.Aung Kyaw Htwe สาธารณสุขรัฐกะเหรี่ยง,Dr.Than Tun Aung สาธารณสุขรัฐมอญ,Dr.Tun Aung Kyi สาธารณสุขรัฐกะยา,Dr.Kyaw Khaingหัวหน้าฝ่ายงานสุขภาพระหว่างประเทศ สหภาพเมียนมาร์..

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink