ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีลงนาม กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กับโรงพยาบาลขุนยวม โครงการ จีจีพี

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน

ในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,797,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่า นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559 ภายใน “งานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม” ณ อาคารอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตามคำร้องขอของโรงพยาบาลขุนยวมในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องวัด SpO2 ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการนี้ ทางโรงพยาบาลมีความขาดแคลนอย่างมากเป็นพิเศษ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอขุนยวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ณ โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**********************

            โรงพยาบาลขุนยวม เป็นโรงพยาบาลในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคารทรงสร้างของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อว่า “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๒ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติส.สเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

            ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัว ณ อาคารทรงสร้างมาโดยตลอด และได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาต่อไป รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารทรงสร้าง จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยให้เพียงพอ

            โรงพยาบาลขุนยวม จึงได้จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกรรมการ และเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ปรึกษา  เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามความประสงค์ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

            วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

(๑)    เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลขุนยวม อันเป็นโรงพยาบาลในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(๒)    เพื่อบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงพยาบาลขุนยวม ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย

(๓)   เพื่อจัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลขุนยวม

(๔)   เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลขุนยวม

(๕)   เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์  

            เพื่อให้กองทุนฯ มีความมั่นคง ยั่งยืน เกิดผลประโยชน์นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ การดูแลอาคารไม่ให้ทรุดโทรม และอื่นๆ  เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้เจ็บป่วย ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในอาคารที่ทรงสร้าง  คณะกรรมการกองทุนฯ  เห็นชอบให้มีการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุน

 

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวมฯ  ในวันพุธ ที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกำหนดการ ดังนี้

 

วันพุธ ที่  21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตรงกับ แรม 5 ค่ำเดือน 10 ปีวอก

เวลา 13.00 น. คณะศรัทธา ผู้ใจบุญ พร้อมกันที่ สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลขุนยวม

     อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 13.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา /ถวายองค์ผ้าป่า

เวลา 15.00 น. เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่าง

 

ร่วมบริจาคผ่าน ธนาคารกรุงไทยสาขาขุนยวม

ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" 

เลขที่บัญชี 529 - 0 - 13747 – 5

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปวงในสากลโลก รวมทั้งอานิสงส์จากการที่ท่านได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ...

 

 

Re -Accredit 27-28 June2016

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน จาก สรพ.ที่เมตตาชาวโรงพยาบาลขุนยวม มาเยี่ยมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทำงานมีความสุข

โดยหลักการทำงานหน่วยงานย่อย ทีมนำ ใช้หลัก 3 P ส่วนบทบาททีมนำ 1.กำหนดนโยบายในเรื่องทีมรับผิดชอบ เสนอ ผอ.ลงนาม 2. วางแผนกำหนดแนวทางปฎิบัติ 3. สื่อสารลงสู่ระดับปฏิบัติการ 4. ติดตาม ประเมินผล วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป...

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับ อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ จาก...สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้วยความยินดียิ่ง

ภญ.ภัทรา นวลคำ รองนพ.สสจ.มส. นิเทศงานไข้เลือดออก

วันที่ 15  มิถุนายน  2559  เภสัชหญิงภัทรา  นวลคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ

มานิเทศ ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอขุนยวม

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ สู่ รพ.ขุนยวม

วันที่ 10 มิถุนายน  2559 ประชุมประจำเดือน แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

1. นายแพทย์ศิวกร  ศิลาโชติ   2.นางสาวกฤษณา  สุรินทร พยาบาลวิชาชีพ 3.นายอนิรุทธิ์  คำฟู นักวิชาการทันตสาธารณสุข ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลขุนยวม...

มอบสลากที่ระลึก ธกส.

วันที่ 10 มิถุนายน  2559 มอบสลากที่ระลึก  ธกส. จำนวนเงิน 10,000.00 บาท ให้กับคุณพี่นันทกานต์  จันทร์กมล

เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นเวลานาน ด้วยความเสียสละ อดทน ...

ระบบโทรศัพท์ภายใน

วันที่ 8  มิถุนายน 2559  ตรวจรับมอบระบบตู้สาขา โทรศัพท์ภายใน

จาก บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) แม่ฮ่องสอน

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รองนพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

วันที่   มิถุนายน 2559  แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ

มาเยี่ยมติดตามงาน CFO และงานควบคุมภายใน อำเภอขุนยวม

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่  3  มิถุนายน  2559  คุณอภัย  จันทนจุลกะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เยี่ยมกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 27 เมษายน  2559 คุณมิซาโตะ  โอซึกะ  ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ตามโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ โรงพยาบาลขุนยวม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink