ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่  3  มิถุนายน  2559  คุณอภัย  จันทนจุลกะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เยี่ยมกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 27 เมษายน  2559 คุณมิซาโตะ  โอซึกะ  ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ตามโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ โรงพยาบาลขุนยวม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ...

รองกงสุลญี่ปุ่น เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่ 26  มีนาคม  2559  ท่านรองกงสุล อะซึชิ  โอคาซากิ  รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2559 คุณอะริโทะ  โอธิมา ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมแนะนำโครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

พระอาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เยี่ยมโรงพยาบาล

วันที่ 2 ก.พ. 2559 พระมหานายก  พระศรีวิสุทธิกวี พระอาจารย์ ดร.วิเชตร  กุศลจิตโต เยี่ยม รพ.ขุนยวม

มอบพระผงไพรีพินาศ จำนวน 2,000 องค์ มอบผ้าห่ม จำนวน 250 ผืน และเยี่ยมพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้คณะอำเภอขุนยวม มอบผ้าห่มคณะสงฆ์อำเภอขุนยวม จำนวน 250 ผืน

ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 2 ก.พ. 2559 นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์ธำรง  สมบูรณ์ตนนท์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1

มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการทำงาน...

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดย สพธอ.

          ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ ส่งเสริมและสนับสนุนทานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ.จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษ ประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปีนั้นๆโดยในปีนี้จะเป็นการ สำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3หรือ 4ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร

 

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้มีการเข้ามาร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์  http://www.etda.or.th/internetserprofile2016  

และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

“ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า”

“เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 อำเภอขุนยวม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ณ วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

งานคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลขุนยวม ได้ประกาศเกียรติคุณ จากนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิคนพิการ(การส่งเสริมการมีบัตรคนพิการ)ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในปีงบประมาณ 2558 เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558..

พระผู้มีพระคุณ

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม และชาวอำเภอขุนยวม ขอแสดงความอาลัยและกราบระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่หลวงพ่อ ได้บริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน TOYOTA  HIAC มูลค่า 780,000.00 บาท

 

ให้กับโรงพยาบาลขุนยวม เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2543 เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเป็นการช่วยชีวิตหรือไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันรถยังใช้งานได้ ระยะทางรถวิ่ง 384,041  กิโลเมตร นับว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวอำเภอขุนยวมและชาวอำเภอใกล้เคียง...

ชมรมจริยธรรมฯทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 ชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้จัดกิจกรรมทำบัญตักบาตร ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยประจำเดือน มกราคม 2558

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink