ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

Re -Accredit 27-28 June2016

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน จาก สรพ.ที่เมตตาชาวโรงพยาบาลขุนยวม มาเยี่ยมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทำงานมีความสุข

โดยหลักการทำงานหน่วยงานย่อย ทีมนำ ใช้หลัก 3 P ส่วนบทบาททีมนำ 1.กำหนดนโยบายในเรื่องทีมรับผิดชอบ เสนอ ผอ.ลงนาม 2. วางแผนกำหนดแนวทางปฎิบัติ 3. สื่อสารลงสู่ระดับปฏิบัติการ 4. ติดตาม ประเมินผล วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป...

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับ อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ จาก...สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้วยความยินดียิ่ง

ภญ.ภัทรา นวลคำ รองนพ.สสจ.มส. นิเทศงานไข้เลือดออก

วันที่ 15  มิถุนายน  2559  เภสัชหญิงภัทรา  นวลคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ

มานิเทศ ติดตามงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอขุนยวม

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ใหม่ สู่ รพ.ขุนยวม

วันที่ 10 มิถุนายน  2559 ประชุมประจำเดือน แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

1. นายแพทย์ศิวกร  ศิลาโชติ   2.นางสาวกฤษณา  สุรินทร พยาบาลวิชาชีพ 3.นายอนิรุทธิ์  คำฟู นักวิชาการทันตสาธารณสุข ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลขุนยวม...

มอบสลากที่ระลึก ธกส.

วันที่ 10 มิถุนายน  2559 มอบสลากที่ระลึก  ธกส. จำนวนเงิน 10,000.00 บาท ให้กับคุณพี่นันทกานต์  จันทร์กมล

เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นเวลานาน ด้วยความเสียสละ อดทน ...

ระบบโทรศัพท์ภายใน

วันที่ 8  มิถุนายน 2559  ตรวจรับมอบระบบตู้สาขา โทรศัพท์ภายใน

จาก บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) แม่ฮ่องสอน

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รองนพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

วันที่   มิถุนายน 2559  แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ

มาเยี่ยมติดตามงาน CFO และงานควบคุมภายใน อำเภอขุนยวม

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่  3  มิถุนายน  2559  คุณอภัย  จันทนจุลกะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เยี่ยมกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 27 เมษายน  2559 คุณมิซาโตะ  โอซึกะ  ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ตามโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ โรงพยาบาลขุนยวม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ...

รองกงสุลญี่ปุ่น เยี่ยม รพ.ขุนยวม

วันที่ 26  มีนาคม  2559  ท่านรองกงสุล อะซึชิ  โอคาซากิ  รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2559 คุณอะริโทะ  โอธิมา ผู้ประสานงานโครงการ จีจีพี สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

มาเยี่ยมแนะนำโครงการ จีจีพี ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink