ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม

นำโดย นายแพทย์วีระพงษ์  วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลขุนยวม“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

ประกาศอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

   ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม และพี่น้องชาวอำเภอขุนยวม ทุกท่านฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกับครอบครัว หากเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัย ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก.... โรงพยาบาลขุนยวม (เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โทร 1669)

พิธีมอบทุนรักษาพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลขุนยวม โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารทรงสร้าง ประจำปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท

และเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 6 ทุนลๆ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.- บาท มอบให้แก่พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 รูป ผู้ป่วยจำนวน 24 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นวันทำบุญโรงพยาบาลประจำปี...

ยินดีต้อนรับ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

ชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับ นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ด้วยความยินดียิ่ง...

จากใจชาว CUP ขุนยวม

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จากใจ ...ชาวโรงพยาบาลขุนยวม...

พิธีรับมอบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ทำพิธีมอบทุนดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ใน รพ.ทรงสร้าง จำนวน 17 แห่งใน 15 จังหวัด ทุนปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /ทุนปี 2561 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /และทุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 59,800.- บาท ..

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการปี ๒๕๖

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

 

                 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่า

บริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม

๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN :

๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด ดังนี้

 

หมวดที่ ๑ ค่ายาและบริการเภสัชกรรม

หมวดที่ ๒ ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวดที่ ๓ ค่าบริการทางรังสีวิทยา

หมวดที่ ๔ ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป

หมวดที่ ๕ ค่าบริการตรวจรักษาโดยวิธีการพิเศษต่างๆ

หมวดที่ ๖ ค่าบริการทันตกรรม

หมวดที่ ๗ ค่าบริการทางวิสัญญี

หมวดที่ ๘ ค่าบริการศัลยกรรม

หมวดที่ ๙ ค่าบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หมวดที่ ๑๐ ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ ๑๑ ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

 

** อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ >> ดาวน์โหลด <<

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง...

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์

เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

                                                                              สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

           รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)]เป็นมูลค่า 2,797,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่โรงพยาบาลขุนยวม โดยมี นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ นายแพทย์วีระพงษ์วนากาญจน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวมเป็นผู้รับมอบ

 

อำเภอขุนยวมตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและด้านทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทอดยาวกว่า 80 กิโลเมตร ในอำเภอขุนยวมนอกจากจะมีประชากรราว 22,000 คนที่ประกอบด้วยชาวกะเหรี่ยง ชาวไทใหญ่และชาวม้งแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่าเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลขุนยวมในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียวในอำเภอได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ โดยไม่เลือกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์หรือมีสัญชาติหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งยังจัดให้มีบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ผู้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและยากลำบากต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน และบางอย่างก็ยังขาดแคลน ส่งผลให้โรงพยาบาลขุนยวมไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และเครื่องวัดชีพจรและค่าออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการนี้ ทางโรงพยาบาลมีความขาดแคลนอย่างมากเป็นพิเศษ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอขุนยวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

โทรศัพท์: 053-203367  โทรสาร: 053-203373   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เราชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่...
 
นายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink