ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

พิธีรับมอบทุน

วันที่ 2  สิงหาคม  2561 นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รับมอบทุนจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ .

จำนวน 2,000,000.00 บาท(สองล้านบาท) เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผอ.รพ.ขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อำเภอขุนยวม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผอ.รพ.ขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อำเภอขุนยวม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม

ประเพณีเทียนพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม  2561 นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผอ.รพ.ขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ร่วมกับทางเทศบาลตำบลขุนยวม ณ วัดโพธาราม รพ.ขุนยวม ถวายเทียนจำนำพรรษา ที่วัดแม่สุริน

ผอ.รพ.ขุนยวม คนที่ 21

ชาวโรงพยาบาลขุนยวม ขอต้อนรับ นายแพทย์พิทยา  หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม คนที่ 21 ด้วยความยินดียิ่ง

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

วันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย์วรรณิกา  มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ศิริรัตน์  ตันสกุล อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

ขอขอบพระคุณที่เมตตาชาวโรงพยาบาลขุนยวม มาเยี่ยมตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คำแนะนำโอกาสพัฒนา เพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทำงานมีความสุข วางแผนพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป...

บริจาครถพยาบาลฉุกเฉินขับเคลื่อนสี่ล้อ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 คุณแม่สายสนม  สุขโตและครอบครัว ได้บริจาครถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน ขับเคลื่อนสี่ล้อมพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,032,000.00 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขุนยวม..

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2561 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้จัดการอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

นิเทศงานและตรวจรารชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  3 – 4 พฤษภาคม  2561 เภสัชกรหญิงภัทรา  นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ

มาตรวจราชการเยี่ยม และนิเทศติดตาม งาน ประจำปี 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานดำเนินรอบ 6 เดือน...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม

นำโดย นายแพทย์วีระพงษ์  วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลขุนยวม“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

ประกาศอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

   ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink