ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2561 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ได้จัดการอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

นิเทศงานและตรวจรารชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  3 – 4 พฤษภาคม  2561 เภสัชกรหญิงภัทรา  นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ

มาตรวจราชการเยี่ยม และนิเทศติดตาม งาน ประจำปี 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานดำเนินรอบ 6 เดือน...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม

นำโดย นายแพทย์วีระพงษ์  วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลขุนยวม“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาลขุนยวม

ประกาศอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

   ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้พี่น้องชาวโรงพยาบาลขุนยวม และพี่น้องชาวอำเภอขุนยวม ทุกท่านฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกับครอบครัว หากเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัย ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก.... โรงพยาบาลขุนยวม (เจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โทร 1669)

พิธีมอบทุนรักษาพยาบาล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลขุนยวม โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารทรงสร้าง ประจำปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท

และเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาโรงพยาบาลขุนยวม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 6 ทุนลๆ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.- บาท มอบให้แก่พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 รูป ผู้ป่วยจำนวน 24 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นวันทำบุญโรงพยาบาลประจำปี...

ยินดีต้อนรับ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

ชาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับ นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ด้วยความยินดียิ่ง...

จากใจชาว CUP ขุนยวม

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จากใจ ...ชาวโรงพยาบาลขุนยวม...

พิธีรับมอบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ทำพิธีมอบทุนดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ใน รพ.ทรงสร้าง จำนวน 17 แห่งใน 15 จังหวัด ทุนปี 2560 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /ทุนปี 2561 จำนวน 19 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 95,000.- /และทุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 59,800.- บาท ..

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการปี ๒๕๖

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม

เรื่อง อัตราค่าบริการของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.๒๕๖๐

 

                 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีกำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ในการ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่า

บริการของหน่วยบริการขึ้นในปี ๒๕๖๐ และให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๒/ว ๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม

๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐ ISBN :

๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๓๗๐-๒ แบ่งเป็น ๑๑ หมวด ดังนี้

 

หมวดที่ ๑ ค่ายาและบริการเภสัชกรรม

หมวดที่ ๒ ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวดที่ ๓ ค่าบริการทางรังสีวิทยา

หมวดที่ ๔ ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป

หมวดที่ ๕ ค่าบริการตรวจรักษาโดยวิธีการพิเศษต่างๆ

หมวดที่ ๖ ค่าบริการทันตกรรม

หมวดที่ ๗ ค่าบริการทางวิสัญญี

หมวดที่ ๘ ค่าบริการศัลยกรรม

หมวดที่ ๙ ค่าบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หมวดที่ ๑๐ ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ ๑๑ ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

 

** อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ >> ดาวน์โหลด <<

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink