ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

รู้จัก "หมอชนะ" แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19

รู้จัก "หมอชนะ" แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19

           แอปพลิเคชัน หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          โดยแอปพลิเคชัน หมอชนะ/MorChana” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

สามารถดาวน์โหลดแล้วบน App Store สำหรับ iOS และ Play Store สำหรับ Android

 

คลิปการแถลงข่าวเปิดตัว "หมอชนะ"

- NEW!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (23 ก.ค.2563)

 ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลขุนยวม พ.ศ.2563

 

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม 31 มี.ค. 2563 อำเภอขุนยวม ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศโรงพยาบาลขุนยวม 31 มี.ค. 2563 อำเภอขุนยวม ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา COVID-19

อำเภอขุนยวม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับ นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ.และคณะสื่อมวลชน

 

อำเภอขุนยวม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ขอต้อนรับ นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ.และคณะสื่อมวลชน สู่ดินแดน "บัวตองบาน ธารน้ำใส น้ำใจงาม นามขุนยวม" พักขุนยวม 1 คืน อายุยืน 7 ปี ด้วยความยินดียิ่ง...5-6 ก.พ.2563

ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ

ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
</p>

โรงพยาบาลขุนยวม ซ้อมแผนอัคคีภัย ปี2562

โรงพยาบาลขุนยวม ซ้อมแผนอัคคีภัย ปี2562 " 

ประชาสัมพันธ์ ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลขุนยวม ปี2562

ประชาสัมพันธ์ ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลขุนยวม ปี2562 " 

โรงพยาบาลขุนยวมจัดกิจกรรมสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย และ อสม. ชวนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 26 พ.ย.2561

รายงานผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย และ อสม. ชวนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ เวลา 06.00 น. – 08.00 น.ณ วัดโพธาราม หมู่ 2 ตำบลขุนยวม ถึง โรงพยาบาลขุนยวม นำโดยประธาน คป.สอ. ขุนยวม คุณพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอำเภอขุนยวม รองประธาน คป.สอ. นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวมทุกคน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนยวม กองร้อยทหารพรานที่ 3605 การไฟฟ้าอำเภอขุนยวม สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนขุนยวม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ชมรมรักปั่นขุนยวม ชมรมออกกำลังกายต่างๆ ชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม และประชาชนทุกคน ในอำเภอขุนยวม ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ วัดโพธาราม หมู่ 2 ตำบลขุนยวม ถึง โรงพยาบาลขุนยวม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำดื่ม ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด บริษัทเฮง ลิสซิ่ง จำกัด ร้านเป็นหนึ่ง สาขาอำเภอขุนยวม ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวมขอขอบคุณทุกหน่วยราชการ ห้างร้าน ชุมชนป๊อกต่างๆ พี่น้องประชาชนทุกท่าน ชมรมทุกชมรมที่มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

รูปกิจกรรม

 

ผู้รายงาน

คุณกิตติ์พิพัฒน์ เยาวโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

คุณสายพิณ คำเขื่อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

กลุ่มงาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตรวจสอบภายใน

วันที่ 21 สิงหาคม  2561 นางอรอนงค์  คำไทย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พร้อมคณะ ได้มาติดตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ โรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย...

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 สิงหาคม  2561 นางปนัดดา  ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง ได้มาตรวจติดตามโครงการสวัสดิการจ่ายตรงข้าราชการและผู้มีสิทธิโดยการใช้เครื่อง EDC พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาในการทำงาน โรงพยาบาลขุนยวม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink