เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื้อสาร (20 ส.ค. 2556)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ด้วยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 2 รายการ ดังนี้คือ

1.       เครื่องรับส่งวิทยุ 5 W แบบสังเคราะห์ความถี่                 จำนวน  3  เครื่อง

2.       เครื่องรับส่งวิทยุ 40 – 60 W แบบสังเคราะห์ความถี่        จำนวน  4  เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ และรายชื่อ รพ.สต. 5 แห่ง แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.
    เป็นผู้ มีอาชีพขายที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
3.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่  10 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  11 กันยายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  053-691098 ต่อ 159 และ 053-691459 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink