เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์) (17 มิ.ย. 2556)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์)

สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

<< ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอบราคา >>

 


ด้วยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์)สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 1 รายการ ดังนี้

-          เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
รายละเอียดคุณลักษณะ แนบท้ายประกาศสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    เป็นผู้ มีอาชีพขายที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด

3.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่  3 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4 กรกฎาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  053-691098 ต่อ 159 และ 053-691459 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink