เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(แบบแยกยื่น) 13 ก.พ. 2561

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)(แบบแยกยื่น)

...........................................................................................

      จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 998,900.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แบบแยกยื่นแต่ละรายการ ดังนี้

1.       เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบThermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 120,000.- บาท รวมเป็นเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2.       เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 280,000.- บาท รวมเป็นเงิน 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3.       เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000.- บาท รวมเป็นเงิน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4.       เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 38,000.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาท)

5.       เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

6.       เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 79,000.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.khunyuamhealth.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5369-1098 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink