ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุนยวม (16 พ.ย.2560)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ 2561

...........................................................................................

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ของหน่วยงานของรัฐ นั้น

      โรงพยาบาลขุนยวม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ส่วน 20%) ประจำแีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

นายวีระพงษ์ วนากาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้มอบอำนาจ ตามคำสั่งที่ 1969/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink