ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (18 เม.ย.2560)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 90%) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ ดังนี้คือ

      1.  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา                   จำนวน 3 เครื่อง
      2.  เครื่องดูดเสมหะ                                                       จำนวน 3 เครื่อง
      3.  เครื่องควยคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย      จำนวน 3 เครื่อง
      4.  เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด               จำนวน 1 เครื่อง
      5.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 2 เครื่อง
      6.  เครื่องวัดความดันดิจิตอล                                            จำนวน 2 เครื่อง
      7.  เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอนแบบดิจิตอล                    จำนวน 1 เครื่อง
      8.  เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์                              จำนวน 1 เครื่อง
      9.  โคมส่องตรวจชนิดเคลื่อนที่ หลอด LED                            จำนวน 2 เครื่อง
      10. เครื่องปั่นฮีมาโตคริต                                                  จำนวน 1 เครื่อง
      11. เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน                       จำนวน 1 เครื่อง


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
3.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5.    เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่  3 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. (ให้ผู้เสนอราคาแยกยื่นเอกสารแต่ระรายการ) ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

       ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5369-1098, 0-5369-1017 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink