ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า X-ray Mobile) (4 ต.ค.2559)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า X-ray Mobile)
สำหรับ โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า X-ray Mobile) สำหรับ โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายการ ดังนี้

      ตามบัญชีรายการละเอียด  ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า X-ray Mobile) แนบท้ายประกาศสอบราคา สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม จำนวน  1  รายการ

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2.    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.    เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันและเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง แลพกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลขุนยวม ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่  18 ตุลาคม 2559 ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.khunyuamhealth.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5369-1098, 
0-5369-1017 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink