ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA (แบบแขวนเพดาน) (14 มี.ค.2559)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA (แบบแขวนเพดาน)
สำหรับโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้คือ

      -   เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน     จำนวน 1 เครื่อง


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    เป็นผู้ มีอาชีพขายที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.
    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้  สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.
    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึง วันที่  24 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  25 มีนาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5369-1098, 0-5369-1017 ต่อ 161 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink

ระบบสมาชิก