ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 รพ.สต.แม่กิ๊ (24 พ.ย.2558)

โรงพยาบาลขุนยวม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊
ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

...........................................................................................

      ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หลัง ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,117,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณ 1,102,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.
    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
4.
   
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้   สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.  นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 340,000 บาท และเป็นผลงานที่คู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่หรือไปดูเองนอกเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจะถือว่าได้รับคำชี้แจงรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกสิทธิใดๆในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ เวลา ตั้งแต่ 08.30 น.  16.30 น. ณ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ โดยถือวันเวลาที่รับจากไปรษณีย์เป็นวันเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในราคาชุดละ 1,000 บาท ระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่  8 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-5369-1098, 0-5369-1017 ต่อ 161 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

<<<< ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>>>

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

นายพิทยา หล้าวงค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

หนังสือราชการ Online

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนสมเด็จพระสังฆราช

ITA

Weblink

ระบบสมาชิก